ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί του Faros μπορούν να συνοψισθούν στους ακόλουθους άξονες:

Α. Η διάγνωση του παιδιού με αναπτυξιακά προβλήματα θα εστιάζει στον εντοπισμό του επιπέδου λειτουργίας-εξέλιξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Αναλυτικότερα θα διερευνώνται: η εξέλιξη αντίληψης, η νοητική εξέλιξη, η γλωσσική εξέλιξη, η ψυχοκινητική εξέλιξη, η συναισθηματική εξέλιξη, η δόμηση δεσμού και η διαδραστική ικανότητα. Στον τομέα της κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών η διάγνωση εκτείνεται σε όλο το φάσμα των συνεπειών της κακοποίησης ή της βαριάς παραμέλησης αλλά και στους παράγοντες και τις ειδικότερες συνθήκες που δημιούργησαν το πρόβλημα.

Β. Η Θεραπευτική αγωγή θα είναι σε κάθε περίπτωση εξατομικευμένη και προκειμένου να επιτυγχάνεται το άριστο αποτέλεσμα για το κάθε παιδί θα εφαρμόζονται ποικίλες επιστημονικές τεχνικές και παρεμβάσεις (Ατομική, Ομαδική & Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Θεραπεία μέσω της Τέχνης, NLP κ.λπ.)

Γ. Η οικογενειακή αποκατάσταση του παιδιού (κακοποιημένου – σοβαρά παραμελημένου). Η ενημέρωση και η παρακολούθηση της οικογένειας και του παιδιού και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Οι νέοι από τοπικό, Βαλκανικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα έχουν την δυνατότητα στους χώρους που θα διαθέτει ο Faros (παλιά Νίψα) να έρχονται σε επαφή, να ανταλλάσουν ιδέες και γνώσεις, να επιμορφώνονται όπως αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή ένωση μέσω των προγραμμάτων Erasmus και ESF ενσωμάτωση μέσω μετακίνησης.

Δ. Η επιστημονική έρευνα στα πεδία των αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών αλλά και της κακοποίησης – παραμέλησης. Μέσα από μακροχρόνια επιστημονική έρευνα το Forum θα επιχειρήσει να συμβάλει στην επίλυση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί από τις προαναφερόμενες ομάδες ούτως ώστε να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο τμήμα μιας υγιούς κοινωνίας. Η έρευνα θα αξιοποιεί τα στατιστικά δεδομένα και τα κάθε μορφής απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου, τα οποία συστηματικά θα τηρούνται και θα δημοσιεύονται.

Ε. Η εποπτεία και η εκπαίδευση επιστημόνων των κλάδων της Ψυχολογίας, της Κοινωνικής Εργασίας, της Εργοθεραπείας, και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Faros θα εκπαιδεύει νέους επιστήμονες από όλες τις ενδιαφερόμενες και συνεργαζόμενες επιστημονικά χώρες με τη μορφή Σεμιναρίων αλλά και ειδικότερα Σεμιναρίων του συστήματος θερινών σχολείων (Summer Schools).

ΣΤ. Η εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινοτικής παρέμβασης και Συμβουλευτικής για όλες τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.