ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ

Το Faros παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής διάγνωσης – θεραπείας και αποκατάστασης:

α) σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές.

β) Σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με βαριά παραμέληση και κακοποίηση. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται από τις ανάγκες ενός εκάστου εξυπηρετούμενου. Αυτή παύει όταν τα αρμόδια επιστημονικά όργανα του Κέντρου κρίνουν πως έχει ολοκληρωθεί ο θεραπευτικός στόχος ή ότι είναι προς το δικό του συμφέρον και όφελος.

Για κάθε εξυπηρετούμενο τηρείται Ατομικός Φάκελος, στον οποίο φυλάσσονται προσωπικά του έγγραφα αλλά και οι εκθέσεις των ειδικών, που συνεργάζονται μαζί του. Όλα τα ατομικά στοιχεία, που εμπεριέχονται στον φάκελο του εξυπηρετούμενου, όπως και κάθε στοιχείο, που είναι σε γνώση του Κέντρου και τον αφορά, θεωρούνται προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όσα ο σχετικός νόμος ορίζει (Ν. 2472/1999).

Το Κέντρο οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και να υπερασπίζεται τον σεβασμό γενικότερα των δικαιωμάτων του εξυπηρετούμενου έναντι κάθε τρίτου.